Rejestry publiczne

Znajdą tu Państwo wybór najważniejszych publicznych rejestrów i baz danych. Zawierają one informacje dotyczące dopuszczeń zawodowych i przynależności do izb lub udzielają informacji na temat sytuacji ekonomicznej i prawnej wpisanych do rejestru osób lub firm. Dostęp do odpowiednich stron internetowych uzyskają Państwo po kliknięciu na właściwy wpis.

Informacje te mogą być dla Państwa interesujące z jednej strony w ramach wyszukiwania danych w celu sprawdzenia, czy dane przedsiębiorstwo usługowe może dla Państwa pracować, z drugiej zaś strony mogą Państwo zobrazować sobie obecną sytuację rynkową w branży przed podjęciem działalności usługowej.

 • Rejestry zawodowe
  • Rejestr zawodowy biegłych rewidentów - W tym rejestrze zawodowym ujęte są osobowe i zawodowe dane osób będących obowiązkowo członkami izby biegłych rewidentów (biegli rewidenci/ zaprzysiężeni rewidenci, spółki biegłych rewidentów/ spółki zaprzysiężonych rewidentów).
  • Rejestr zawodowy doradców podatkowych - Do prowadzonych przez izby doradców podatkowych rejestrów zawodowych wpisywani są wszyscy doradcy podatkowi, pełnomocnicy podatkowi oraz spółki doradców podatkowych mające siedzibę bądź oddział w okręgu izby. Zawierają one osobowe i zawodowe dane członków izby.
  • Lista adwokatów - Na liście tej wyszukiwać można wszystkich dopuszczonych w Niemczech adwokatów, dopuszczonych do działalności w Niemczech europejskich adwokatów, mających siedzibę w Niemczech adwokatów z innych państw zgodnie z § 206 Federalnej ordynacji adwokackiej oraz wszystkich radców prawnych będących dobrowolnymi członkami izby adwokackiej.
  • Rejestr kominiarzy - Rejestr kominiarzy ułatwiać ma właścicielom, upełnomocnionym kominiarzom okręgowym, okręgowym mistrzom kominiarskim oraz właściwym organom stwierdzenie, kto spełnia ustawowe warunki do samodzielnego wykonywania prac kominiarskich.
  • Rejestr pośredników ubezpieczeniowych - Związane z prowadzeniem działalności dane pośredników i doradców ubezpieczeniowych są tu udostępnione do wglądu.
  • Lista architektów - Wszyscy architekci w Niemczech, którzy mogą posługiwać się tą chronioną nazwą, są zrzeszonymi i obowiązkowymi członkami izb architektów danego kraju związkowego. Izby te prowadzą zgodnie z daną ustawą o architektach tego kraju związkowego spisy członków - listy architektów w podziale według specjalizacji.
  • Lista zarejestrowanych w nadzorze budowlanym rzeczoznawców-kontrolerów - Prowadzona przy Brandenburskiej Izbie Inżynierów lista zarejestrowanych w nadzorze budowlanym rzeczoznawców-kontrolerów zawiera dane kontaktowe i dotyczące specjalizacji rzeczoznawców-kontrolerów.
  • Lista inżynierów doradców - Lista Brandenburskiej Izby Inżynierów zawierająca inżynierów uprawnionych do używania określenia "inżynier doradca".
  • System wyszukiwania online punktów pomiarowych i rzeczoznawców z zakresu ochrony środowiska - Wyszukiwanie jednostek notyfikowanych i rzeczoznawców działających w kraju związkowym Brandenburgia w obszarach odpady, gleba i skażenia, ochrona przed immisjami i woda.
  • Spis zarejestrowanych w kraju związkowym Brandenburgia inżynierów-kontrolerów w zakresie statyki i ochrony przeciwpożarowej - Prowadzona przy Brandenburskim Krajowym Urzędzie ds. Budownictwa i Komunikacji (LBV) lista z danymi kontaktowymi i specjalizacjami.
  • Lista zarejestrowanych w kraju związkowym Brandenburgia geodetów - Krajowy Urząd ds. Geologii i Surowców Mineralnych (LBGR) Brandenburgii udostępnia tutaj nazwiska, adresy i dane kontaktowe zarejestrowanych w kraju związkowym Brandenburgia geodetów.
  • Baza danych tłumaczy ustnych i pisemnych - Krajowe administracje wymiaru sprawiedliwości stworzyły bazy danych tłumaczy ustnych i pisemnych stanowiące platformę z informacjami o zaprzysiężonych lub dopuszczonych do czynności przed organami publicznymi w poszczególnych krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec tłumaczach przysięgłych ustnych i pisemnych.
 • Inne rejestry
  • Rejestr handlowy - Rejestr handlowy to publiczny spis zawierający wpisy dotyczące zarejestrowanych w okręgu sądu rejestrowego przedsiębiorstw. Informuje on o istotnych relacjach gospodarczych przedsiębiorców i przedsiębiorstw, a każdy ma prawo uzyskać do niego wgląd.
  • Rejestr rzemieślników w izbach rzemieślniczych - Rejestr rzemieślników to spis wszystkich właścicieli wymagającego rejestracji zakładu rzemieślniczego o stałym miejscu (tzw. rzemiosło stacjonarne). Rejestr rzemieślników prowadzony jest przez miejscowo właściwą izbę rzemieślniczą i można tam uzyskać w niego wgląd. Państwo sądzą poszukiwania rzemieślnikom.
  • Handwerkskammer Cottbus Handwerkersuche
  • Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg, Handwerkersuche
  • Handwerkskammer Potsdam, Handwerkersuche
  • Ogłoszenia o upadłościach - Na tej stronie internetowej sądy upadłościowe RFN publikują ogłoszenia, które należy wydać, gdy w sądzie złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.
  • Rejestr usług prawnych - Krajowe administracje wymiaru sprawiedliwości stworzyły ten portal jako platformę z informacjami o świadczeniu usług prawnych. Platforma ogłoszeniowa dzieli się na obszary rejestracje i zakazy.
  • Rejestr dłużników - Do rejestru dłużników, zgodnie z § 915 Kodeksu postępowania cywilnego (ZPO), wpisywani są przez sąd rejonowy dłużnicy, którzy złożyli zapewnienie z mocą przyrzeczenia zgodnie z § 807 ZPO lub § 284 Ordynacji podatkowej (AO) na temat swej sytuacji majątkowej lub też w stosunku do których zarządzono rezygnację z wymuszenia złożenia takiego oświadczenia.
  • Rejestr przedsiębiorstw - Mogą Państwo szukać tu Państwo bezpłatnie i bez rejestracji wszystkich ważnych i obowiązkowo publikowanych danych przedsiębiorstw i uzyskać dostęp do elektronicznych rejestrów handlowego, spółdzielczego i partnerskiego.
  • Rejestr stowarzyszeń pomagających w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych - Lista prowadzona przez Federalny Związek Stowarzyszeń Pomagających w Rozliczeniu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych, w której wyszukiwać można według kodu pocztowego (PLZ) lub miejscowości.
  • Rejestr Niemieckiego Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych (DPMA) - W rejestrze DPMA mogą Państwo wyszukiwać według zgłoszonych, wpisanych i udzielonych praw ochronnych i otrzymają Państwo zawsze informację o aktualnym stanie prawnym i stanie postępowania.
  • Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej - Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej (GZR) prowadzony jest przez Federalny Urząd Wymiaru Sprawiedliwości jako specjalny wydział Centralnego Rejestru Federalnego. Nie są tu wpisywane wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą w Republice Federalnej Niemiec. Rejestr ten zawiera za to decyzje administracyjne (zakazy prowadzenia działalności, cofnięcie zgód, koncesji, itp.), rezygnacje z dopuszczenia do działalności gospodarczej lub innych przedsięwzięć gospodarczych podczas procedury cofnięcia lub odwołania, decyzje o nałożeniu grzywny za wykroczenia w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej (jeżeli nałożona grzywna przekracza 200 euro) oraz określone prawomocne skazania osób prowadzących działalność gospodarczą z tytułu odpowiedzialności karnej.
  • Centralny Rejestr Federalny - Do Centralnego Rejestru Federalnego wpisywane są decyzje sądów, organów ścigania i administracji, które podlegają zgłaszaniu do tego rejestru zgodnie z Ustawą o Centralnym Rejestrze Federalnym.