Menu Główne

Obowiązki informacje spółek

Obowiązki informacji

Usługodawca musi przed zawarciem pisemnej umowy lub, gdy umowa nie jest zawierana, przed wykonaniem usługi udostępnić konsumentom następujące informacje w zrozumiałej formie:

 • swoje nazwisko i imiona, a w przypadku spółek osobowych posiadających zdolność prawną i osobach prawnych firmę z podaniem formy prawnej,
 • adres swego oddziału lub, jeżeli oddział nie istnieje, adres pod którym może zostać skutecznie wezwany przed sąd oraz dalsze dane, które umożliwiają odbiorcy usług szybkie i bezpośrednie nawiązanie z nim kontaktu, w szczególności numer telefonu oraz adres e-mail lub numer faksu,
 • jeżeli jest w nim ujęty - rejestr handlowy, rejestr stowarzyszeń, partnerstw lub spółdzielni z podaniem sądu rejestrowego oraz numeru w rejestrze,
 • w przypadku czynności wymagających zezwolenia - nazwa i adres właściwego organu lub jednolitej instytucji wydającej zezwolenie,
 • jeżeli posiada numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a ustawy o podatku obrotowym, ten numer,
 • jeżeli usługa świadczona jest w ramach wykonywania regulowanego zawodu w rozumieniu art. 3 ustęp 1 punkt a dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. o uznawaniu kwalifikacji zawodowych (Dziennik Urzędowy L 255 z dna 30.9.2005, s. 22) ustawową nazwę zawodu, państwo w którym wydano uprawnienie, a jeżeli usługodawca należy do izby, zrzeszenia zawodowego lub podobnej organizacji, to jej nazwę,
 • stosowane przez niego ogólne warunki handlowe,
 • stosowane przez niego klauzule umowne, w których wskazuje się na obowiązujące w stosunku do umowy prawo lub sąd właściwy,
 • planowane przyrzeczenia gwarancyjne wykraczające poza ustawowe prawa wynikające z rękojmi,
 • najważniejsze cechy usługi, jeżeli nie wynikają one już z kontekstu,
 • jeżeli zawarto zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jego dane, w szczególności nazwę i adres ubezpieczyciela oraz terytorialny zakres obowiązywania.

Informacje te można według własnego wyboru:

 • przekazać odbiorcy usług z własnej inicjatywy,
 • udostępnić w miejscu świadczenia usługi lub zawarcia umowy w taki sposób, aby były one łatwo dostępne dla odbiorcy usług,
 • przekazać odbiorcy usług na podanych przez niego adres w formie elektronicznej lub
 • ująć we wszystkich udostępnianych przez niego odbiorcy usług obszernych materiałach informacyjnych dotyczących oferowanej usługi.

Obowiązki informacji

Usługodawca musi przed zawarciem pisemnej umowy lub, gdy umowa nie jest zawierana, przed wykonaniem usługi udostępnić konsumentom następujące informacje w zrozumiałej formie:

 • swoje nazwisko i imiona, a w przypadku spółek osobowych posiadających zdolność prawną i osobach prawnych firmę z podaniem formy prawnej,
 • adres swego oddziału lub, jeżeli oddział nie istnieje, adres pod którym może zostać skutecznie wezwany przed sąd oraz dalsze dane, które umożliwiają odbiorcy usług szybkie i bezpośrednie nawiązanie z nim kontaktu, w szczególności numer telefonu oraz adres e-mail lub numer faksu,
 • jeżeli jest w nim ujęty - rejestr handlowy, rejestr stowarzyszeń, partnerstw lub spółdzielni z podaniem sądu rejestrowego oraz numeru w rejestrze,
 • w przypadku czynności wymagających zezwolenia - nazwa i adres właściwego organu lub jednolitej instytucji wydającej zezwolenie,
 • jeżeli posiada numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a ustawy o podatku obrotowym, ten numer,
 • jeżeli usługa świadczona jest w ramach wykonywania regulowanego zawodu w rozumieniu art. 3 ustęp 1 punkt a dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. o uznawaniu kwalifikacji zawodowych (Dziennik Urzędowy L 255 z dna 30.9.2005, s. 22) ustawową nazwę zawodu, państwo w którym wydano uprawnienie, a jeżeli usługodawca należy do izby, zrzeszenia zawodowego lub podobnej organizacji, to jej nazwę,
 • stosowane przez niego ogólne warunki handlowe,
 • stosowane przez niego klauzule umowne, w których wskazuje się na obowiązujące w stosunku do umowy prawo lub sąd właściwy,
 • planowane przyrzeczenia gwarancyjne wykraczające poza ustawowe prawa wynikające z rękojmi,
 • najważniejsze cechy usługi, jeżeli nie wynikają one już z kontekstu,
 • jeżeli zawarto zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jego dane, w szczególności nazwę i adres ubezpieczyciela oraz terytorialny zakres obowiązywania.

Informacje te można według własnego wyboru:

 • przekazać odbiorcy usług z własnej inicjatywy,
 • udostępnić w miejscu świadczenia usługi lub zawarcia umowy w taki sposób, aby były one łatwo dostępne dla odbiorcy usług,
 • przekazać odbiorcy usług na podanych przez niego adres w formie elektronicznej lub
 • ująć we wszystkich udostępnianych przez niego odbiorcy usług obszernych materiałach informacyjnych dotyczących oferowanej usługi.

Pomoc:

 • Portal 21 - enthält auch Informationen für Unternehmen
 • Ihr Europa Geschäfte in Europa - ein Leitfaden
 • SOLVIT beim BMWi Probleme außergerichtlich mit Behörden anderer Mitgliedsstaaten klären